اعتراض

اعتراضی وارد نیست ! 

محکمه را دیروز در کنار غنچه ی گل سرخی برپا کردیم که زیر پاهایت بی توجه له اش کرده بودی ! 

اعتراض وارد نیست ...

این جا همان دادگاه موعود است ! حکم داده شده است ! چه بخواهی چه نخواهی تو محکوم به زندگی بی عشق شده ای ...

اعتراض وارد نیست !

/ 1 نظر / 22 بازدید
miki

سلام دست هایم به آرزوهایم نرسید....آنها بسیار دورند... اما درخت سبز صبرم میگوید:هنوز امیدی است....دعایی هست....خدایی هست...