من منهای خودم

سال هاست که من خودم را منهای خودم کرده ام ... می نویسم به حرمت تمام لحظه های بی خودم ... لحظه هایی که هیچکس نبود ، لحظه های یکی بود و یکی نبود....

مرداد 94
1 پست